Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky

Charakteristika oboru a cíle studia

Astrofyzika je jednou z významných aplikací fyziky. Díky své sdělnosti a přitažlivosti je často vstupní branou k ostatním přírodovědným a technickým disciplínám pro značnou část mládeže. Cílem studia v oboru je poskytnout absolventům nejen základy obecného, experimentálního a teoretického fyzikálního vzdělání, ale i důkladnou orientaci v teoretických i experimentálních oblastech astrofyziky a schopnost zprostředkovat pochopení jejích výsledků zájemcům z řad veřejnosti.

Bakalářské studium

Astrofyziku lze studovat již od prvního ročníku bakalářského studia v rámci oboru Astrofyzika. Kromě všeobecného fyzikálního vzdělání studenti získají základní matematické dovednosti, které využijí ve svém dalším studiu fyziky. Posluchači se dočkají také astrofyzikálních předmětů – v prvním ročníku je čekají základy astronomie, které v následujících letech prohloubí o znalosti života hvězd, jejich konečná stádia a uskupení, naučí se zpracovávat astronomická data, seznámí se s pozorováním u dalekohledu a sami budou schopni základního programování. Studium je zakončeno bakalářskými státnicemi z fyziky a astrofyziky, včetně obhajoby vlastní bakalářské práce.

Díky fyzikálně matematickému základu absolvovanému v rámci programu se absolvent může dobře uplatnit v základním i aplikovaném výzkumu celostátního i resortního charakteru, v laboratorních provozech a firmách, specializovaných laboratořích, metrologických institucích, institucích využívajících informatiky, apod. Jeho specializované zaměření v oblasti astrofyziky ho předurčuje jako kvalifikovaného demonstrátora a popularizátora vědy na hvězdárnách, v neposlední řadě také pro výzkum využívající astronomických pozorování a zpracování astronomických dat.

Chtějí-li studenti pokračovat magisterským studiem astrofyziky, mohou se přihlásit buď z výše popsaného bakalářského oboru Astrofyziky nebo také z bakalářského oboru Fyziky (nemusí se tedy nutně hlásit pouze z bak. ob. Astrofyzika). Rozdíl mezi těmito obory je především v hloubce studia obecné fyziky. Zatímco se obor Fyzika věnuje základním fyzikálním předmětům do hloubky a jeho absolventi mají výborné matematické dovednosti, bakalářský obor Astrofyziky má menší hodinovou dotaci na předměty matematiky a fyziky, ale narozdíl od oboru Fyzika začleňuje mezi své povinné předměty právě ty astrofyzikální. Výhodou bakálařského studia astrofyziky tedy je, že se studenti dříve dostanou k samotné astrofyzice, na druhou stranu absolventi bakalářského oboru Fyzika jsou lépe vybaveni pro následné magisterské studium astrofyziky.

Magisterské studium

Student na stáži v ESACu Evropské vesmírné agentury v Madridu Hvězdné systémy, sluneční soustava, horké i chladné hvězdy, dynamika galaxií, velký třesk a vývoj vesmíru jsou hlavními předměty magisterského studia. Studenti se podstatně zdokonalí ve vědecké práci díky astronomickým praktikům na univerzitní observatoři a taktéž díky psaní diplomové práce. Osvojí si základní techniky získávání, vyhodnocování a zpracovávaní vědeckých informací, naučí se výsledky svého bádání formulovat a adekvátně prezentovat. Diplomová práce je ústředním bodem magisterského studia, proto je dobré si vybrat takové téma práce, které nejen studenty bude bavit, ale od kterého se pak může odvíjet jejich další (doktorské) studium. Studenti si mohou vybrat ze široké škály témat – od modelování hvězdných atmosfér až po výzkum srážek galaxií. Ke své práci mohou využívat univerzitní 60 cm dalekohled na Kraví hoře nebo také dalekohled na Hvězdárně ve Vyškově. V případě, že si zvolí vedoucí z Astronomického ústavu, mohou navštěvovat i observatoř v Ondřejově.

Nadaní studenti jsou podporování i ke studiu v zahraničí (v rámci ERASMU), pracovním stážím (v průběhu posledních let navštívili naši magisterší studenti země jako Španělsko, Turecko, Thajsko nebo Chile) nebo případné účasti na konferencích. Na ústavu je i několik studentských pracovních skupin, které se scházejí a pracují společně na zajímavých projektech.

Studentka na stáži u radioteleskopu v Toruni V průběhu magisterského studia se tak student připravuje k navazujícímu doktorskému studiu, a to buď na Fakultě nebo na ústavech Akademie věd ČR, které jej kvalifikuje jako budoucího vědeckého pracovníka. Může též působit jako vedoucí odborný pracovník na lidových hvězdárnách a planetáriích, kde svou kvalifikaci využije ke vzdělávání veřejnosti, spolupracovníků i pracovníků těchto organizací. Při získání doplňujícího pedagogického vzdělání mohou působit jako učitelé na středních školách. Na výuce vybraných předmětů a na vedení závěrečných prací se podílí také pracovníci Astronomického ústavu AV ČR.

Doktorské studium

Naši studenti na návštěvě William Herschel dalekohledu na Kanárských ostrovech Doktorské studium je určeno absolventům odborného i učitelského magisterského studia fyziky a astrofyziky matematicko-fyzikálních, přírodovědeckých a pedagogických fakult univerzit. Studium se soustřeďuje na několik nosných témat v oblasti astrofyziky: výzkum horkých hvězd a hvězdných systémů s horkými složkami, speciálně pak fyziky hvězdných atmosfér horkých hvězd, hvězdného větru hnaného zářením a chemicky pekuliárních hvězd. Další tradiční astrofyzikální oblastí je výzkum proměnných hvězd včetně metodologie zpracování a interpretace pozorovacího materiálu všeho druhu. Na uskutečňování doktorského studia se podílí také Astronomický ústav AV ČR, který je školícím pracovištěm. Díky tomu se studenti mohou zabývat dalšími tématy moderní astrofyziky, zejména fyziky Slunce, sluneční soustavy a fyziky galaxií.

Absolvent studia má hluboké znalosti z astrofyziky, které mu umožňují samostatně a tvůrčím způsobem přistupovat k řešení obtížných astrofyzikálních problémů, od jejich formulace a řešení s použitím přiměřeného matematického aparátu k interpretačním závěrům a jejich prezentaci před vědeckou komunitou.

Uplatní se jako samostatný vědecký pracovník na ústavech Akademie věd ČR, na vysokých školách a na dalších vzdělávacích institucích zabývajících se základním výzkumem, jako jsou hvězdárny a planetária.