Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky

Ilustrace Oddělení astrofyziky zabezpečuje bakalářský studijní program Astrofyzika a navazující magisterský studijní program Teoretická fyzika a astrofyzika, úplný kurs základů astronomie, astrofyziky a kosmologie pro všechny studenty fyzikálních oborů a specializované přednášky podle odborného zaměření pracovníků oddělení:

  • Horké hvězdy
  • Proměnné hvězdy
  • Praktické metody astrofyziky
  • Fyzika hvězdných atmosfér
  • Fyzika chladných hvězd

Výzkum v Oddělení astrofyziky je zaměřen na studium fyziky horkých hvězd a hvězdných systémů s horkými složkami. Výzkum má přispět k objasnění vztahů mezi geometrií magnetického pole, spektroskopickými a fotometrickými skvrnami nebo pásy na povrchu chemicky pekuliárních (CP) hvězd. Atmosféry horkých hvězd jsou studovány jak pozorováními, tak výpočty modelů bez předpokladu lokální termodynamické rovnováhy, stejně tak stelární větry vanoucí od horkých a jasných hvězd.

Oddělení astrofyziky zabezpečuje pozorování na observatoři Masarykovy univerzity na Kraví hoře v Brně, která je vybavena 0,6m reflektorem opatřeným CCD kamerou.Oblasti výzkumu


prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.

Prof. Krtička se věnuje aplikaci hydrodynamiky, statistické fyziky a rovnice přenosu záření na atmosféry, hvězdné větry a okolohvězdné prostředí horkých hvězd. Zabýval se studiem četných horkých objektů, mezi jinými například horkých hvězd hlavní posloupnosti, veleobrů, chemicky pekuliárních hvězd, centrálních hvězd planetárních mlhovin nebo prvních hvězd ve vesmíru. Vytvořil vlastní programy pro modelování hvězdných větrů horkých hvězd, odtékajících disků rychle rotujících hvězd a proměnnosti chemicky pekuliárních hvězd.

seznam publikacíprof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.

Prof. Mikulášek se zabývá proměnnými hvězdami všeho druhu, hlavně se však specializuje na tzv. chemicky pekuliární hvězdy. Jde o horké hvězdy s rozsáhlými povrchovými skvrnami s velice neobvyklým zastoupení chemických prvků. Příčiny tohoto chování jsou zatím stále nejasné, důležitou roli zde asi hraje pomalá rotace a silné globální magnetické pole, které fotosféry těchto hvězd stabilizují, takže v nich mohou probíhat i procesy, které lze u normálních hvězd zanedbat. Prof. Mikulášek se zabývá také zákrytovými dvojhvězdami - v poslední době vyvinul sérii fenomenologických modelů, které rapidně ulehčují zpracování světelných křivek. V současnosti se též věnuje studiu optických vlastností zemské atmosféry a didaktikou astrofyziky a astronomie.

seznam publikacídoc. Mgr. Ernst Paunzen, Dr.

Doc. Paunzen se věnuje klasické hvězdné astrofyzice, v rámci které se snaží zprovázat pozorování s modely pomocí pevných statistických základů. Kromě studia proměnných a chemicky pekuliárních hvězd, stejně tak jako hvězdokup, odvedl doc. Paunzen hodně spektrální klasifikace, včetně UV a NIR oblasti. Po dobu 20 let, s využitím úzkopásmového Delta a fotometrického systému, se věnuje hledání chemicky pekuliárních hvězd. Rozšířil svůj původní záměr studování otevřených hvězdokup na kulové hvězdokupy, Magellanova mračna a kupy galaxií. Další důležitou součástí jeho práce jsou databáze, dolování dat, pipeline software a virtuální observatoř. Několik databází je již spravováno na našem ústavu a jsou velmi často využívány komunitou. Kromě toho, doc. Paunzen se také podílí na několika družicových misí, jako je BRITE, CoRoT a MOST.

seznam publikacídoc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.

Doc. Štefl se věnuje několika oblastem astrofyziky. Jednak to je studium fyzikálních a chemických vlastností K obrů. Dále jde o didaktiku astronomie a fyziky, diagnostiku vědomostí a dovedností žáků, hledání optimálních postupů výkladu, odstraňování miskoncepcí. V poslední době je předmětem jeho zájmu odhalování zákonitostí historického vývoje astronomie na základě studia původních historických postupů. Své znalosti studentům předává z historie astronomie a fyziky. Vyučuje navíc i předměty týkající se hvězdných atmosfér, stavby a vývoje hvězd, fyziky chladných hvězd.

seznam publikacídoc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.

Doc. Zejda se ve své práci věnuje hned několika oblastem stelární astronomie, zejména proměnným hvězdám a z nich především zákrytovým dvojhvězdám. U nich se snaží, na základě fotometrických a případně spektroskopických dat, spočítat parametry složek dvojhvězdy a určit jejich vývojový status. Pro skupinu takřka dotykových systémů pak ověřuje platnost hypotézy relaxačních oscilací. Kromě dvojhvězd se doc. Zejda zabývá i chemicky pekuliárními hvězdami a pulzujícími hvězdami typu RR Lyrae a studiem zastoupení proměnných hvězd v otevřených hvězdokupách. Pro všechny typy proměnných hvězd získává vlastní původní fotometrická případně i spektroskopická data.

seznam publikacíRNDr. Jan Janík, Ph.D.

Dr. Janík se věnuje astronomii nejen z hlediska vědce a analyzátora dat, ale také z pozice aktivního pozorovatele (fotometrie a spektroskopie). Často jezdí pozorovat do Chile, Jižní Afriky, Ruska nebo sousedního Polska. Věnuje se proměnným hvězdám, především chemicky pekuliárním hvězdám a zákrytovým dvojhvězdám, svou vědeckou aktivitu směřuje právě na (z mnoha hledisek pro statistiku zajímavé) otevřené hvězdokupy. Své bohaté zkušenosti optického astronoma studentům předává v profilových předmětech Obecná astronomie a Astronomické pozorování, kromě toho vede i bakalářské semináře.

seznam publikacíMgr. Filip Hroch, Ph.D.

Oborem působnosti dr. Hrocha je vysokoenergiová astrofyzika a fotometrie. Zabývá se optickými protějšky gama záblesků, vlastnostmi galaxií a především aktivních galaktických jader. Dlouhodobě se věnuje astronomické fotometrii, pro kterou vytvořil programový balík Munipack. Pro studenty pečlivě připravuje astronomická praktika a nejrůznější úkoly ke zpracování, kterými se studenti připravují na budoucí povolání astronoma.

seznam publikacídoc. Mgr. Norbert Werner, Ph.D.

Doc. Werner se věnuje zejména výzkumu kup galaxií, konkrétně fyzice a chemickému složení horkého plynu, který vyplňuje prostor mezi galaxiemi. Zajímá se také o interakci tohoto horkého plynu s obřími černými dírami, které se nacházejí ve středu každé galaxie. Mezi jeho zájmy patří i hledání horkého plynu ve vláknech kosmické pavučiny spojujících kupy galaxií. Na svůj výzkum používá zejména družice pozorující vesmír v rentgenové oblasti spektra, ale i rádiové, infračervené a optické dalekohledy. Byl členem vědeckého týmu Japonské družice Hitomi a momentálně je členem týmu připravujícího vědecký program Evropské družice Athéna.

seznam publikací